ПГЕЕ, гр. Банско, беше одобрен и ще получи финансиране по програма „Еразъм+“


#

19June2023

Проект 2023-1-BG01-KA122-VET-000114070 „Нови умения за успешна ИТ кариера“, по който кандидатства ПГЕЕ, гр. Банско, беше одобрен и ще получи финансиране по програма „Еразъм+“ в размер на 112 120 евро.

Проектът е ориентиран към следните предизвикателства, заложени в Стратегията за развитие на ПГЕЕ, гр. Банско за периода 2021-2027 г., а именно:

1. необходимостта от непрекъснато повишаване на практическите компетентности на учениците, отговарящи на съвременните предизвикателства на пазара на труда, постиженията в технологичния прогрес и динамичните промени, касаещи  изискванията на работодателите;

2. насърчаването за изучаване на чужди езици, изграждането на етническа толерантност в интеркултурното общуване, международното коопериране и обмяната на опит с европейски партньори;

3. необходимостта от периодичното актуализиране на учебното съдържание, отговарящо на бурното развитие на технологиите в отрасловите сектори.

В съответствие с описаните потребности целите, които си поставя проектът са:

1. надграждане на придобитите в училище професионални компетенции в областта на програмирането, ремонтирането на компютърна техника, софтуерната поддръжка и рециклиране;

2. повишаване на езиковите и интеркултурните умения на участниците в мобилността;

3. изграждане на ново международно партньорство и разширяване на възможностите за практика при работодатели от сектора на ИКТ.

Ще бъдат реализирани дейности, свързани с:

1.    подбора на ползвателите;

2. провеждане на предварителна езикова, културна и тематична подготовка на кандидатите;

3.   провеждане на практика чрез мобилност в град Марбея;

4. последващи дейности за оценка на образователните резултати, сертифициране на обучаемите и популяризиране на резултатите от проекта.

В мобилността могат да се включат общо 30 ученици от ПГЕЕ, гр. Банско в етап на начално професионално обучение на възраст 16-18 г. (10. и 11. клас).

Практиката ще се проведе в реална работна среда в утвърдени ИТ компании, а продължителността на мобилността е 4 седмици. За специалностите, свързани с програмиране, са включени практически дейности, които обхващат работа с уеб приложения, уеб сайтове, корпоративни и бизнес приложения, обработка на изображения и графичен дизайн, мрежови приложения и операции.

За специалностите, свързани с компютърните технологии и мрежи, са обхванати дейности, свързани с хардуерна и софтуерна диагностика, защита от компютърни вируси и рециклиране.

 

В резултат на практиката в реална работна среда учениците от специалност „Компютърна техника и технологии“ ще придобият следните професионални компетенции:

1. умения за правилно локализиране и отстраняване на хардуерни проблеми;

2. умения за откриване и отстраняване на софтуерни проблеми в т.ч. нови компетенции за софтуерна диагностика чрез отдалечен достъп;

3. познания за различните антивирусни програми и умения за защитата от злонамерен софтуер;

4. умения за разглобяване на компютърното оборудване на части и тяхното сепариране за рециклиране.

 

Учениците от специалност „Приложно програмиране“ ще придобият умения за:

1. работа с програмния език Python чрез дейности по разработка на уеб приложения, уеб сайтове, корпоративни и бизнес приложения;

2. обработка на изображения и графичен дизайн;  

3. работа с мрежови приложения и операции.