Официална церемония „Първа копка“ за стартиране на изпълнението на договор за строителство


#

07September2023

 

ОФИЦИАЛНА ЦЕРЕМОНИЯ „ПЪРВА КОПКА“ ЗА СТАРТИРАНЕ НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ДОГОВОР ЗА СТРОИТЕЛСТВО ПО ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „РЕГИОНИ В РАСТЕЖ“ 2014-2020 г.

 

На 04.09.2023 г. в 10,00 ч. в Професионалната гимназия по електроника и енергетика в гр. Банско се проведе официална церемония „Първа копка“ за стартиране на изпълнението на договор с предмет Модернизация на образователната инфраструктура в Професионалната гимназия по електроника и енергетика – гр. Банско. Договорът за строителство е на стойност 2 750 400,00 лв. с вкл. ДДС и е сключен в изпълнение на проект BG16RFOP001-3.002-0045 „Модернизация на образователната инфраструктура в Професионалната гимназия по електроника и енергетика – гр. Банско“. Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г. (ОПРР), съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейски фонд за регионално развитие и е част от Процедура BG16RFOP001-3.002 Подкрепа за професионалните училища в Република България“.

Събитието беше открито от директора на Професионалната гимназия по електроника и енергетика – г-жа Сашка Тодорова, която изрази радостта си, че гимназията в Банско има шанс благодарение на Оперативна програма „Региони в растеж“, финансирана от Европейския фонд за регионално развитие да подобри условията, средата и възможностите за обучение.  

Гости на празника бяха кметът на oбщина Банско – г-н Иван Кадев, заместниците му г-жа Сашка Въчкова и г-н Стойчо Баненски, областният управител - г-жа Мария Димова, както и г-н Александър Христов – представител на фирмата, която ще извърши строителните дейности.

Домакини и гости на церемонията символично извършиха първата копка.

 

Основните дейности, които се предвижда да бъдат финансирани с изпълнението на проекта, са:

  • Цялостно обновяване на учебния корпус, което включва изпълнение на мерки за енергийна ефективност, ремонт на покрив, вътрешен ремонт на сградата – учебни кабинети, класни стаи, фоайета, коридори, стълбищни клетки и санитарни възли;
  • Изграждане на пожароизвестителна инсталация с оповестяване;
  • Ремонт на физкултурния салон, фитнес и съблекални;
  • Ремонт на складовите помещения;
  • С изпълнението на проекта в учебния корпус ще бъдат създадени условия за хора с увреждания;
  • Благоустройство и паркоустройство на дворното пространство.

Срок на договора за БФП: 38 месеца (30.10.2020 г. – 30.12.2023 г.)

Стойност на договора за БФП: 2 908 403,66 лв.

Финансиране от ЕС - ЕФРР: 1 107 550,00 лв.

Национално финансиране: 195 450,00 лв.

Собствено финансиране от бюджета на МОН: 1 605 403,66 лв.