ОФИЦИАЛНА ЦЕРЕМОНИЯ ПО ПОВОД ПРИКЛЮЧВАНЕ НА ПРОЕКТА ЗА РЕМОНТ НА ПГЕЕ


#

28June2024

На 18.07.2024 г. от 10,00 ч. в Професионалната гимназия по електроника и енергетика в гр. Банско, ще се проведе официална церемония по повод приключване на строителните дейности и откриването на обект Модернизация на образователната инфраструктура в Професионалната гимназия по електроника и енергетика – гр. Банско.

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г. (ОПРР), съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейски фонд за регионално развитие и е част от Процедура BG16RFOP001-3.002 Подкрепа за професионалните училища в Република България“.

Главната цел на проекта е създаване на условия за модерни образователни услуги чрез цялостно обновяване на образователната инфраструктура на ПГЕЕ, гр. Банско.

 

Основните дейности, които бяха изпълнени в рамките на договора за проектиране и изпълнение на СМР са:

  • Цялостно обновяване на учебния корпус, което включва изпълнение на мерки за енергийна ефективност, ремонт на покрив, вътрешен ремонт на сградата – учебни кабинети, класни стаи, фоайета, коридори, стълбищни клетки и санитарни възли;

  • Въвеждане на мерки за пожарна безопасност, както и изграждане на нова пожароизвестителна инсталация;

  • Ремонт на физкултурния салон, фитнес и съблекални;

  • Ремонт на складовите помещения;

  • С изпълнението на договора в училището бяха създадени условия за достъп на хора с увреждания;

  • Благоустройство и паркоустройство на дворното пространство.

Безвъзмездната финансова помощ за строително-ремонтните дейности по проекта за  ПГЕЕ, гр. Банско е 1 107 550,00 лв.