Информация за

Обществени поръчки

Електронни обществени поръчки

Профила на купувача на Възложителя се поддържа на платформата по чл. 39а, ал. 1 от ЗОП на адрес: https://app.eop.bg/buyer/38951

Вътрешни правила

Вътрешни правила за планиране, възлагане и организация за провеждане на процедурите по обществени поръчки