Прием 2022/2023 г.

Прием след 7-ми клас.

разширено изучаване на английски език
#
#
Компютърна техника и технологииПрофесионална подготовка:

Обучението на учениците по специалността включва изучаването на съвременните микропроцесорни и компютърни системи, приложни програмни продукти и информационни технологии, компютърни архитектури, системен и приложен софтуер, изкуствен интелект, Web базирани приложения и др. Подготовката е съпроводена и със задълбочаване на определени раздели от дисциплините, включени във общата и отраслова подготовка. Акцентът е върху дисциплини, осигуряващи задълбочени познания в областта на перспективни направления като "Архитектура и асемблиране на компютърните системи и мрежи" и „Приложно програмиране“.


Професионална реализация:

Завършилите успешно XII клас по специалността "Компютърна техника и технологии" могат да работят като компютърни техници във фирми с различен предмет на дейност, използващи компютърно оборудване и специализиран приложен софтуер. Например, във компютърни фирми за проектиране и инсталиране и поддържане на локални мрежи, фирми за диагностика и ремонт на компютърни системи и др.


#
Приложно програмиранеПрофесионална подготовка:

Отрасловата и специфичната професионална подготовка по специалността "Приложно програмиране" позволява придобиване на знания и умения за работа с:

 • Oбектно-ориентираното програмиране;
 • Алгоритмите и структурите от данни;
 • Работа с бази данни;
 • Програмирането на вградени системи;
 • Математическите основи на програмирането;
 • Операционните системи;
 • Интернет програмиране и софтуерно инжинерство;


Професионална реализация:

След завършване на обучението по специалносттаобучаваният ще може да се реализира като:

 • Оператор периферни устройства;
 • Консултант поддръжка на софтуер;
 • Оператор инсталиране на софтуер;
 • Техник компютърно програмиране;
 • Компютърен аналитик, поддръжка на софтуер;
 • Специалист интернет поддръжка;
 • Специалист поддръжка приложения;
 • Администатор уебсайт;
 • Техник уебсайт;
 • Уебмастер;
 • Мениджър уебсайт;


#
Електрически превозни средстваПрофесионална подготовка:

Учениците придобиват практически умения за прилагане на: организация, контрол, извършване на демонтаж и монтаж, центровки и регулировки, контролно-диагностични операции, техническо обслужване и ремонт на електрически автомобили и автомобили с хибридна технология (термичен и електрически двигател).


Професионална реализация:

 • Специалисти в транспортни фирми
 • Техник в производството на автомобили
 • Участие в експлоатационни звена в сферата на електрическата мобилност
 • Мениджър продажби на автомобили
 • Собствено производство на електромобили и хибриди

След успешно завършване учениците получават:

 • Диплома за средно образование
 • Свидетелство за професионална квалификация
 • Свидетелство за управление на МПС, категория "B" (+ категория B/78/ - автоматик


#
Системно програмиранеПрофесионална подготовка:

Бъдещите системни програмисти:

 • използват съвременните операционни системи;
 • професионално оперират с широк набор от приложни програмни продукти;
 • използват знанията си по електроника и компютърни архитектури, мрежи и периферни устройства за разрешаване на различни софтуерни проблеми;
 • владеят програмни езици от високо ниво, познават принципите на структурното, обектно-ориентираното и събитийното програмиране
 • създават десктоп, web базирани и мобилни приложения
 • разучават базови микроконтролерни архитектури, развойни среди и софтуер за тях
 • програмират микроконтролери


Професионална реализация:

 • След завършване на обучението по специалността обучаваният ще може да се реализира като:
 • Оператор периферни устройства;
 • Консултант, поддръжка на софтуер;
 • Оператор инсталиране на софтуер;
 • Техник, компютърно програмиране;
 • Компютърен аналитик, поддръжка на софтуер;
 • Специалист, интернет поддръжка;
 • Специалист, поддръжка приложения;
 • Администратор, уебсайт;
 • Техник, уебсайт;
 • Уебмастер;
 • Мениджър, уебсайт.


#
Възобноваеми енергийни източнициПрофесионална подготовка:

Учениците, обучаващи се в специалността, се подготвят за участие в монтажа, експлоатацията, диагностиката и ремонта на инсталации, работещи с възобновяеми енергийни източници, в сферата на енергетиката. Могат да работят като електротехници при ремонт и монтаж на електрически машини, уреди и апарати. Участват в извършване на ремонти на вчтърни турбини, изграждане на фотоволтаични паркове, соларни термосистеми, геотермални помпи и отоплителни инсталации.


Професионална реализация:

ЕНЕРГЕТИКА НА БЪДЕЩЕТО - в екологичен план енергията, произвеждана от възоновяемите енергийни източници, спомага за опазването на околната среда в световен мащаб.