Училищни документи

публикувани съгласно изискванията на ЗПУО

Годишен план на ПГЕЕ г. Банско

Етичен кодекс на училищната общност

Мерки за повишаване на качеството на образование

План за организирането, провеждането и отчитането на квалификацията на педагогическите специалисти съобразно стратегията за развитие на ПГЕЕ

План за действие за безопасно движение по пътищата в ПГЕЕ, гр. Банско

План за действие съобразно стратегията за развитие на училището

Политика за мрежовата и информационната сигурност в ПГЕЕ

Правила за използване на електронен дневник в ПГЕЕ, гр. Банско

Правилник за дейността на училището за учебната 2021/2022 г.

Правилник за приемане и обучение на ученици в самостоятелна форма на обучение

Правилник за приемане и обучение на ученици чрез работа/дуална система на обучение

Програма за превенция на ранното напускане на училище за учебната 2021/2022 година

Програма за предоставяне на равни възможности и за приобщаване на децата и учениците от уязвими групи

Стратегия за развитие на училището