Училищни документи

публикувани съгласно изискванията на ЗПУО

Mеханизъм за противодействие на тормоза и насилието в институциите в системата на предучилищното и училищното образование

Вътрешни правила за подаване на сигнали по закона за защита на лицата, подаващи сигнали или публично оповестяващи информация за нарушения

Годишен план на ПГЕЕ г. Банско за учебната 2023/2024 година

Етичен кодекс на училищната общност

Мерки за повишаване на качеството на образование

Механизъм за осигуряване на обща подкрепа за личностно развитие на учениците в ПГЕЕ, гр. Банско

План за организирането, провеждането и отчитането на квалификацията на педагогическите специалисти съобразно стратегията за развитие на ПГЕЕ за учебната 2023/2024 година

План за действие за безопасно движение по пътищата в ПГЕЕ, гр. Банско

Политика за мрежовата и информационната сигурност в ПГЕЕ

Правила за водене на Лично образователно дело (ЛОД)

Правила за електронно водене на дневник VIII – ХІІ клас

Правила за използване на електронен дневник в ПГЕЕ, гр. Банско

Правилник за дейността на училището за учебната 2023/2024 г.

Правилник за приемане и обучение на ученици в самостоятелна форма на обучение

Правилник за приемане и обучение на ученици чрез работа/дуална система на обучение

Правилник и план за работа на Педагогическия съвет за учебната 2023/2024 година

Програма за превенция на ранното напускане на училище за учебната 2023/2024 година

Програма за предоставяне на равни възможности и за приобщаване на децата и учениците от уязвими групи за учебната 2023/2024 година

Стратегия за развитие на училището 2023-2028 г.