Училищни документи

публикувани съгласно изискванията на ЗПУО

Mеханизъм за противодействие на тормоза и насилието в институциите в системата на предучилищното и училищното образование

Годишен план на ПГЕЕ г. Банско за учебната 2022/2023 година

Етичен кодекс на училищната общност

Мерки за повишаване на качеството на образование

Механизъм за осигуряване на обща подкрепа за личностно развитие на учениците в ПГЕЕ, гр. Банско

План за организирането, провеждането и отчитането на квалификацията на педагогическите специалисти съобразно стратегията за развитие на ПГЕЕ за учебната 2022/2023 година

План за действие за безопасно движение по пътищата в ПГЕЕ, гр. Банско

План за действие съобразно стратегията за развитие на училището

Политика за мрежовата и информационната сигурност в ПГЕЕ

Правила за водене на Лично образователно дело (ЛОД)

Правила за електронно водене на дневник VIII – ХІІ клас

Правила за използване на електронен дневник в ПГЕЕ, гр. Банско

Правилник за дейността на училището за учебната 2022/2023 г.

Правилник за приемане и обучение на ученици в самостоятелна форма на обучение

Правилник за приемане и обучение на ученици чрез работа/дуална система на обучение

Програма за превенция на ранното напускане на училище за учебната 2022/2023 година

Програма за предоставяне на равни възможности и за приобщаване на децата и учениците от уязвими групи за учебната 2022/2023 година

Стратегия за развитие на училището