Училищни документи

публикувани съгласно изискванията на ЗПУО

Годишен план за дейността на ПГЕЕ г. Банско

Етичен кодекс на училищната общност

Мерки за повишаване на качеството на образование

План за организирането, провеждането и отчитането на квалификацията на педагогическите специалисти съобразно стратегията за развитие на ПГЕЕ

План за действие за безопасно движение по пътищата в ПГЕЕ, гр. Банско за 2021 година

План за действие съобразно стратегията за развитие на училището

Правила за използване на електронен дневник в ПГЕЕ, гр. Банско

Правилник за дейността на училището за учебната 2020/2021 г.

Правилник за приемане и обучение на ученици в самостоятелна форма на обучение

Правилник за приемане и обучение на ученици чрез работа/дуална система на обучение

Програма за превенция на ранното напускане на училище за учебната 2020/2021 година

Програма за предоставяне на равни възможности и за приобщаване на децата и учениците от уязвими групи

Стратегия за развитие на училището