54 години
ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ЕЛЕКТРОНИКА И ЕНЕРГЕТИКА
гр. Банско

#

1967

*

Заявен от нуждите на живота и стремежът на предците ни към духовно развитие, съхранил една приемственост между основателите и сегашното ръководство, Професионална гимназия по електроника и енергетика и днес заема своето достойно място в съвремието и ни дава връзката на днешния ден с проекциите на едно добро бъдеще. Възпитаниците на гимназията при своята реализация са постигнали високи върхове в различни области- наука, култура, изкуство, спорт. Поели по пътища различни, всички те и днес дълбоко пазят в сърцата си любовта към учителите и родното училище….

#

1967

Историята на училището започва на 14 февруари 1967г.

14 февруари е датата, на която преди повече от петдесет години със съвместна заповед на Министерството на машиностроенето и Министерството на народната просвета е създаден Техникум по електропромишленост в гр. Банско.
Видът на учебното заведение е двустепенно, експериментално училище -1-ва степен /ПТУ / и 2-ра степен /техник/.
Предназначението на училището е да даде на слаботоковата промишленост средни техници и работници специалисти.
На 15.09. 1967 г. техникумът започва редовни учебни занятия в сградата на Техникума по горска промишленост.
Благословено е началото, от което тръгва училището, за да се превърне в огнище, в център, през който минава младостта на нацията.

#

февруари1968

Новата сграда

1968 14 фeвруари - учебния процес започва в новата сграда. Сградата разполага с 8 класни стаи, 3 кабинета с хранилища, 5 избени помещения за работилници, учителска стая, дирекция, стая на заместник директорите, счетоводство и няколко помощни помещения за складове. През първата учебна година са приети следните ученици в техникума:

 • • Електромонтьори на т.т. апарати и уредби – 151 ученици;
 • • Стругарo-фрезист – 35 ученици;
 • • Шлосер-инструменталчик – 36 ученици.
Във втората степен в техникума са приети ученици завършили ПТУ с най-малко добър 4.50 успех. Приети са 76 ученици в специалността „Слаботокова електропромишленост и експлоатация”.

#

19681969

Разрастването

Броят на паралелките нараства на 20, но поради недостиг на помещения през учебната година се обзавеждат две помещения ползвани за магазини като електроработилници и следните работилници: стругарска, бобинажно-монтажна, юстарна, шлосерска, слаботокова ТТ, радио-телевизионна.
За обучение през учебната година са приети следните ученици по специалности:

 • • Ел. монтьори – 156 ученици;
 • • Стругаро-фрезисти – 38 ученици;
 • • Шлосер-матричари – 37 ученици;
 • • Слаботокова електропромишленост и експлоатация – 76 ученици.
Завършилите ученици са разпределени в следните заводи:
 • 1. ЗTА – гр. Банско – 39 курсисти;
 • 2. ЗСР – с.Баня – 136 курсисти;
 • 3. Завод за пластмаси – с. Белица – 8 курсисти.
Започва и строежът на учебно-производствения комплекс.

#

19691970

Специалностите

В техникума се обучават 20 паралелки на двусменно обучение по специалности:

 • • Стругаро-фрезисти – 34 ученици;
 • • Шлосер-матричари – 30 ученици;
В Техникума, над ПТУ са приети както следва:
 • • Слаботокова електропромишленост и експлоатация – 106 ученици;
 • • Технология на машиностроенето – студена обработка на металите – 36 ученици.

#

19701971

Успехите

Въпреки трудностите от двусменното обучение се провеждат редица мероприятия, които издигат авторитета на учебното заведение сред обществеността на гр. Банско, но и в окръга.

 • 1. Провежда се първия самостоятелен концерт на възпитаниците на техникума за родители и общественост на 23. 05.
 • 2. Отбор на техникума, ръководен от преподавателката по история Божидара Гаджева, който заема 1-во място в гр.Банско и 2-ро място в Благоевград на викторина под заглавие: „Какво знаем за БКП?”
 • 3. Ски – отборът става републикански първенец.
 • 4. Отборът по лека атлетика става окръжен първенец, а отборът по волейбол се класира на 2-ро място на окръжния шампионат.
Разпределение на завършващите пети курс: ЗТА – Белоградчик – 4; УКР – гр. Гоце Делчев – 15; ЗТА – гр. Банско – 8; ЗСР – с. Баня – 14; ОНС – гр. Благоевград – 22; ОНС – Михайловград – 4; ОНС – Кюстендил – 1; Към Техникума остават двама.
Специалност „ел. монтьор”.: ЗТА – гр. Банско – 49; ЗСР – с. Баня – 18
Специалност „шлосер – монтьор”: ЗТА – гр. Банско – 9; ЗСР – с. Баня – 18.
През тази учебна година функционира и стола на Техникума.

#

Април1972

Нова сграда

Открита е нова собствена сграда на Техникума.

#

19731974

Производствен корпус

ТЕ получава производсвен корпус, макар и недовършен/ неизмазан външно с две халета:

 • 1. Машинно – 4 работилници, 78 работни места.
 • 2. Ел. хале – 6 работилници, 120 работни места.
През същата година е построена и физкултурната площадка под ръководството на К. Касапинов и Г. Атанасов.

#

19751976

Наградите

Техникумът е удостоен с редица награди:

 • * Орден Кирил и Методий – 3-та степен на комсомолската организация към Техникума за завоювани големи успехи в организиране на качествено нова и оттам с високи резултати производствена дейност;
 • * Втора национална награда от прегледа на учителските колективи ;
 • * На градска изложба на експонати изработени в клуба на ТНТМ се определят 8 експоната за окръжна изложба. На окръжната изложба са наградени 3 експоната и 1 определен за национална изложба на ТНТМ в Пловдив.
#

пролетта1976

Името

Техникумът се преименува в ТЕ „Георги Димитров” .

#

19771978

Производството

Създаден е от ръководствата на ТЕ и ЗТА учебно-производствен цех с обща производствена задача над 4,5 мил. лв.

#

19801999

Придобивките

1980 – е монтирана вътрешна АТЦ А-29 за 100 поста. Изградена е вътрешна телефонна мрежа към всички учебни кабинети, канцеларии, работилници и помощни звена.
1981 – появяват се телевизионно студио, изградена е кабелна ТV система със ТV монитори във всички кабинети.
1996 – със средства от дарители и труда на учители и служители започва преустрояване на част от сградния фонд на учебно-производствения корпус в общежитие към техникума, в което да се приемат ученици от цялата страна.
1999 - Оборудва се езиков кабинет с преподавател от Америка;

#

20032020

Новите специалности

2000 - ТЕ „Георги Димитров“ става от по-висока категория учебно заведение – II-ра.
2003 15 май - ТЕ „Георги Димитров” се преименува в Професионална гимназия по електроника и енергетика с основни специалности:

 • • Електронно-изчислителна техника;
 • • Радио-телевизионна техника;
 • • Съобщителна техника;
 • • Промишлена електроника.
За да отговори на търсенето на пазара на труда през годините се въвеждат и актуалните за времето си специалности:
 • • Компютърна техника и технологии;
 • • Компютърни мрежи;
 • • Приложно програмиране;
 • • Електрически превозни средства;
 • • Топлоенергетика.

#

19672021

Директорите

И така година след година в миналото са останали имената на създателите на учебното заведение и неговите ръководители.

 • За първи директор на техникума е бил назначен инж. Константин Асенов Икономов.
 • От 1980 до 1981 е директор инж. Любен Георгиев Стефанов.
 • От 1981 г. до 1996 г. директор на Техникума е Димитър Младенов Коларов.
 • От 1996 г. до 2018 г. директор е инж. Георги Димитров Ковачев
 • От 2018 г. щафетата е поета от инж. Сашка Димитрова Тодорова.
Днес можем само да се гордеем и да надграждаме постигнатото през годините.
Висококвалифицирани специалисти предават своите знания и умения, а внуците и правнуците на някогашните ученици, прекрачват прага на учебното заведение за своите уроци.