#
#

ПРОЕКТ BG05M2OP001-2.010-0001 "КВАЛИФИКАЦИЯ ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО РАЗВИТИЕ НА ПЕДАГОГИЧЕСКИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ"

Програма (източник на финансиране):
Оперативна програма "Наука и образование за интелигентен разтеж"

Бенефициент(и)/Партньор(и):
МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА
ПГЕЕ – гр. Банско

Срок на изпълнение:
08.2020 г. - 09.2021г. (Изпълнен)

Бюджет:
5040 лв.

-

Публикации, свързани с проекта