#
#

Проект BG16RFOP001-3.002-0045-С01 „Модернизация на образователната инфраструктура в Професионална гимназия по електроника и енергетика – гр. Банско“

Програма (източник на финансиране):
Оперативна програма „Региони в растеж“

Бенефициент(и)/Партньор(и):
ПГЕЕ – гр. Банско
Професионална гимназия по облекло „Ана Май“ – гр. Пловдив

Срок на изпълнение:
20.2020 г. - 04.2023 г. (Предстои)

Бюджет:
1841409 лв.

На 30.10.2020 г. Министерството на образованието и науката сключи договор за безвъзмездна финансова помощ с Управляващия орган на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г. във връзка с изпълнението на проект BG16RFOP001-3.002-0045-С01 „Модернизация на образователната инфраструктура в Професионалната гимназия по облекло „Ана Май“ – гр. Пловдив и Професионалната гимназия по електроника и енергетика – гр. Банско“. Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014- 2020 г. (ОПРР), съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейски фонд за регионално развитие и част от Процедура BG16RFOP001-3.002 „Подкрепа за професионалните училища в Република България“.

Основните дейности, които ще бъдат изпълнени в рамките на настоящия проект са:

ПГЕЕ – гр. Банско Проектиране и изпълнение на строително-ремонтни дейности, включващи изпълнение на мерки за енергийна ефективност, ремонт на покрив на учебен корпус и физкултурен салон, вътрешен ремонт на учебен корпус и физкултурен салон, изграждане на санитарни възли за хора с увреждания, ремонт на спортна площадка;

По проекта се предвижда и доставка на модерно и съвременно оборудване, което ще спомогне за повишаване на привлекателността на училищната среда сред учениците, както и на условията за провеждане на учебния процес.

Срок на договора: 30 месеца (30.10.2020 – 30.04.2023 г.)

Стойност на договора: 1 841 409,15 лв.

Финансиране от ЕС - ЕФРР: 1 107 550,00 лв.

Национално финансиране: 195 450,00 лв.

Дофинансиране от МОН: 538 409,15 лв

Публикации, свързани с проекта