#
#

ПРОЕКТ 2020-1-BG01-KA102-078542 KA102/VET-245/24.076.2020 г.

Програма (източник на финансиране):
Проект: "Еразъм +"

Бенефициент(и)/Партньор(и):
ПГЕЕ – гр. Банско

Срок на изпълнение:
09.2020 г. - 02.2022 г. (Изпълнен)

Бюджет:
224330 лв.

Очаква се да бъдат постигнати дългосрочни резултати за придобиване на професионални умения в реална среда, социални умения за адаптиране в междукултурна среда, насърчаване на предприемаческия дух на учениците за реализиране на трудовия пазар и др.

Публикации, свързани с проекта