#
#

Проект BG05M2ОP001-2.015-0001 „Ученически практики – 2“

Програма (източник на финансиране):
Оперативна програма "Наука и образование за интелигентен разтеж"

Бенефициент(и)/Партньор(и):
МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА
ПГЕЕ – гр. Банско

Срок на изпълнение:
08.2021 г. - 12.2023 г. (Изпълнява се)

Бюджет:
112000 лв.

Обща информация за проекта

На 19.08.2021 г. бе подписан договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по проект BG05M2ОP001-2.015-0001 „Ученически практики – 2“ между Министерството на образованието и науката - конкретен бенефициент, и Изпълнителна агенция „Програма за образование“ - управляващ орган на ОП НОИР. Проектът се реализира по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ (ОП НОИР) 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове, с конкретен бенефициент - Министерството на образованието и науката (МОН).

Проектът цели повишаване качеството на професионалното образование и обучение, съобразно потребностите на икономиката и промените на пазара на труда. Подобряването на съответствие на професионалното образование на изискванията на бизнеса и улесняването на прехода от образование към заетост е заложена в Стратегия „Европа 2020“ и в Националната програма за развитие: България 2020.

Проектът е на обща стойност 10 553 013,00 лева и се финансира по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“.

Продължителността на проекта е 29 месеца.

Допустими дейности

Дейност 1. Подкрепа за практическото обучение на учениците, навършили 16 години от училищата, осъществяващи професионална подготовка чрез допълнителни практики в реална работна среда

Основна цел

Повишаване на ефективността от партньорствата между училищата, осъществяващи професионална подготовка и работодателите за подобряване на практическите умения на учениците в съответствие със специфичните нужди на пазара на труда.

Специфичните цели на проекта:

  • Осигуряване на допълнителни възможности за достъп до практическо обучение за подобряване уменията на учениците за работа в реална работна среда;
  • Подобряване на взаимодействието на училището с научните и бизнес среди чрез привличане на техни представители и прилагане на съвременни практически методи на обучение за укрепване в системата на професионалното образование и обучение и връзката с пазара на труда.

В изпълнение на  проект BG05M2ОP001-2.015-0001 „Ученически практики – 2“ е осигурена допълнителна възможност за достъп до практическо обучение за подобряване уменията на 32 ученици от ПГЕЕ – гр. Банско за работа в реална работна среда, както и към подобряване на взаимодействието на училището с научните и бизнес среди в община Банско, чрез привличане на техни представители и прилагане на съвременни практически методи на обучение за укрепване в системата на професионалното образование и обучение и връзката с пазара на труда.

Представители на бизнеса в изпълнение на проекта са: „Завод за телефонна апаратура“ АД и фирмите „НЕТАН 78” ЕООД, „МИС 70“ ООД, „ЛИНИС“ ЕООД, „ВИСТА АЙ ТИ СЪРВИСИС“ ЕООД, „ЮЗЕР СЪРВИСИС“ ЕООД.

Публикации, свързани с проекта