#
#

ПРОЕКТ 2022-1-BG01-KA122-VET-164/27.07.2022 г.

Програма (източник на финансиране):
Проект: "Еразъм +"

Бенефициент(и)/Партньор(и):
МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА
ПГЕЕ – гр. Банско

Срок на изпълнение:
07.2022 г. - 02.2024 г. (Изпълнява се)

Бюджет:
219170 лв.

Очаква се с изпълнението на дейностите по проекта да бъдат постигнати дългосрочни резултати за придобиване на професионални умения в реална среда, социални умения за адаптиране в междукултурна среда, насърчаване на предприемаческия дух на учениците за реализиране на трудовия пазар и др.

Публикации, свързани с проекта