Проекти

#

Проект BG05M2ОP001-2.015-0001 „Ученически практики – 2“

Повишаване на ефективността от партньорствата между училищата, осъществяващи професионална подготовка и работодателите за подобряване на практическите умения на учениците в съответствие със специфичните нужди на пазара на труда.

#

Проект BG05M2OP001-2.014-0001 "Подкрепа за дуалната система на обучение"

Целта на проекта е да разшири обхвата на дуалната система на обучение, с оглед повишаване качеството на професионалното образование в България и засилване на връзката му с нуждите на пазара на труда. Дейностите са насочени към подобряване на компетентностите на учителите и преподавателите по професионална подготовка, и придобиване на педагогически и методически умения от представители на работодателите.

 

#

Проект № BG05M2OP001-5.001-0001 „Равен достъп до училищно образование в условията на кризи“

Основна цел на проекта е да не се допусне прекъсване на образователния процес и приобщаващото образование в условията на кризи, да се осигурят условия за ефективност на образованието, да се противодейства на риска от отпадане в ситуация на обучение от разстояние.

#

ПРОЕКТ 2020-1-BG01-KA102-078542 KA102/VET-245/24.076.2020 г.

-

#

Проект BG16RFOP001-3.002-0045-С01 „Модернизация на образователната инфраструктура в Професионална гимназия по електроника и енергетика – гр. Банско“

Целта на проекта е да бъдат подобрени условията за провеждане на учебния процес като се инвестира в цялостно обновяване на училищната инфраструктура в Професионалната гимназия по облекло „Ана Май“ – гр. Пловдив и Професионалната гимназия по електроника и енергетика – гр. Банско. 

#

ПРОЕКТ BG05M2OP001-2.010-0001 "КВАЛИФИКАЦИЯ ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО РАЗВИТИЕ НА ПЕДАГОГИЧЕСКИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ"

Подпомагане на педагогическите специалисти от ПГЕЕ – гр. Банско да придобият повисока професионално-квалификационна степен, съответстваща на професионалното им израстване. За целите на проекта са планирани разходи за провеждане на квалификационни курсове на целевата група и разходи за придобиване на професионално-квалификационна степен, вкл. провеждане на подготвителен курс за придобиване на пета или четвърта професионално-квалификационна степен.

#

Проект BG05M2OP001-2.006-0001 „Ученически практики - Фаза 1“

Общата цел на проекта е да бъде повишен броят на учениците в професионалните училища и адаптиране на професионалното образование и обучение (ПОО) към нуждите на пазара на труда. Чрез мерките по тази операция ще бъдат постигнати следните резултати, така че сътрудничеството между системите на ПОО и бизнеса.