Административните услуги се извършват от "Завеждащ административна служба" всеки работен ден в сградата на гимназията при следното работно време:

 • 08:00 - 12:00
 • 13:00 - 16:30

Видове административни услуги

 1. Наименование на административната услуга:
  Издаване на диплома за средно образование

 2. Правно основание за предоставянето на административната услуга/издаването на индивидуалния административен акт:
  Чл. 133, ал. 1 от Закона за предучилищното и училищното образование

 3. Орган, който предоставя административната услуга/издава индивидуалния административен акт:
  Директор на училището

 4. Процедура по предоставяне на административната услуга/издаване на индивидуалния административен акт, изисквания и необходими документи:
  Издаване на дипломата по реда на Наредба № 8/2016 г. за информацията и документите за системата на предучилищното и училищното образование:
  • Диплома за средно образование се издава на всички ученици, придобили средно образоване
  • Дипломата се издава на бланка и се подпечатва в съответствие изискванията на Приложение № 4 от Наредба № 8/2016 г.
  • Дипломата се регистрира в съответната регистрационна книга съгласно приложение № 2 от Наредба № 8/2016 г.
  • След регистрирането дипломата се въвеждат като основни данни и сканирани изображения в Регистъра за документите за завършено основно образование, средно образование и/или придобита степен на професионална квалификация

 5. Начини на заявяване на услугата:
  За предоставяне на услугата не е необходимо заявление. Диплома се издава на всички ученици, придобили средно образование.

 6. Информация за предоставяне на услугата по електронен път: ниво на предоставяне на услугата и интернет адрес, на който се предоставя:
  Услугата не се предоставя по електронен път

 7. Срок на действие на документа/индивидуалния административен акт:
  Безсрочен

 8. Такси или цени:
  Не се дължат

 9. Орган, осъществяващ контрол върху дейността на органа по предоставянето на услугата:
  Регионално управление на образованието; Министерство на образованието и науката

 10. Ред, включително срокове за обжалване на действията на органа по предоставянето на услугата:
  Отказът за издаване на диплома се обжалва по реда на АПК пред Административния съд

 11. Електронен адрес за предложения във връзка с услугата:
  pgeebansko@abv.bg

 12. Начини на получаване на резултата от услугата:
  на място в училището лично или чрез упълномощено лице срещу полагане на подпис

 13. Образци и формуляри, които се попълват за предоставянето на административната услуга:

 1. Наименование на административната услуга:
  Издаване на служебна бележка за подадено заявление за допускане до държавни зрелостни изпити

 2. Правно основание за предоставянето на административната услуга/издаването на индивидуалния административен акт:
  Наредба № 11 от 01.09.2016 г. за оценяване на резултатите от обучението на учениците (чл. 84, т. 6 и т. в)

 3. Орган, който предоставя административната услуга/издава индивидуалния административен акт:
  Директор на училището

 4. Процедура по предоставяне на административната услуга/издаване на индивидуалния административен акт, изисквания и необходими документи:
  Учениците от последния гимназиален клас, които желаят да бъдат допуснати до държавни зрелостни изпити, подават заявление по образец, утвърден със заповед на министъра на образованието и науката, до директора на училището.

 5. Начини на заявяване на услугата:
  Подаване на заявление по образец, утвърден със заповед на министъра на образованието и науката, до директора на училището.

 6. Информация за предоставяне на услугата по електронен път: ниво на предоставяне на услугата и интернет адрес, на който се предоставя:
  Услугата не се предоставя по електронен път

 7. Срок на действие на документа/индивидуалния административен акт:
  За съответната сесия на държавните зрелостни изпити

 8. Такси или цени:
  Не се дължат

 9. Орган, осъществяващ контрол върху дейността на органа по предоставянето на услугата:
  Регионално управление на образованието; Министерство на образованието и науката

 10. Ред, включително срокове за обжалване на действията на органа по предоставянето на услугата:
  Отказът се обжалва по реда на АПК пред Административния съд

 11. Електронен адрес за предложения във връзка с услугата:
  pgeebansko@abv.bg

 12. Начини на получаване на резултата от услугата:
  Лично

 13. Образци и формуляри, които се попълват за предоставянето на административната услуга:
  Заявление

 1. Наименование на административната услуга:
  Издаване на служебна бележка за допускане до държавни зрелостни изпити

 2. Правно основание за предоставянето на административната услуга/издаването на индивидуалния административен акт:
  Наредба № 11 от 01.09.2016 г. за оценяване на резултатите от обучението на учениците (чл. 101)

 3. Орган, който предоставя административната услуга/издава индивидуалния административен акт:
  Директор на училището

 4. Процедура по предоставяне на административната услуга/издаване на индивидуалния административен акт, изисквания и необходими документи:
  Допуснатите до полагане на държавни зрелостни изпити зрелостници получават служебна бележка за допускане до държавни зрелостни изпити.

 5. Начини на заявяване на услугата:
  За предоставяне на услугата не е необходимо заявление.

 6. Информация за предоставяне на услугата по електронен път: ниво на предоставяне на услугата и интернет адрес, на който се предоставя:
  Услугата не се предоставя по електронен път

 7. Срок на действие на документа/индивидуалния административен акт:
  За съответната сесия на държавните зрелостни изпити

 8. Такси или цени:
  Не се дължат

 9. Орган, осъществяващ контрол върху дейността на органа по предоставянето на услугата:
  Регионално управление на образованието; Министерство на образованието и науката

 10. Ред, включително срокове за обжалване на действията на органа по предоставянето на услугата:
  Отказът се обжалва по реда на АПК пред Административния съд

 11. Електронен адрес за предложения във връзка с услугата:
  pgeebansko@abv.bg

 12. Начини на получаване на резултата от услугата:
  Лично, от родител/настойник на ученика или чрез упълномощено лице

 13. Образци и формуляри, които се попълват за предоставянето на административната услуга:
  Служебна бележка

 1. Наименование на административната услуга:
  Издаване на дубликат на документ за завършен клас, етап или степен на образование – удостоверения, свидетелства, дипломи

 2. Правно основание за предоставянето на административната услуга/издаването на индивидуалния административен акт:
  чл. 45 от Наредба № 8/2016 г. за информацията и документите за системата на предучилищното и училищното образование

 3. Орган, който предоставя административната услуга/издава индивидуалния административен акт:
  Директор на училището

 4. Процедура по предоставяне на административната услуга/издаване на индивидуалния административен акт, изисквания и необходими документи:
  Подаване на заявление в институцията, в която е проведено обучението. В случай че институцията, издала оригиналния документ, е закрита, заинтересованото лице подава заявление до институцията, където се съхранява задължителната документация. Документи: заявление, актуална снимка – 2 бр., документ за промяна на имената (ако е приложимо)
  Издаване на дубликата по реда на Наредба № 8/2016 г.:
  • Дубликатът се издава при наличие на документация, от която е видно, че оригиналният документ е издаден. При унищожена училищна документация дубликати на документи могат да се издават въз основа на данните от Регистъра на дипломи и свидетелства за завършено основно и средно образование и придобита степен на професионална квалификация, който се поддържа от Министерството на образованието и науката за документи, издадени след 1 януари 2007 г.
  • Дубликатът се издава на бланка и се подпечатва в съответствие изискванията на Приложение № 4 от Наредба № 8/2016 г.
  • Дубликатът се регистрира в съответната регистрационна книга съгласно приложение № 2 от Наредба № 8.
  • След регистрирането им дубликатите, които са обект на Регистъра за документите за завършено основно образование, средно образование и/или придобита степен на професионална квалификация, се въвеждат в него като основни данни и сканирани изображения.

  • Начини на заявяване на услугата:
   Заявление за издаване на дубликат се подава лично или чрез пълномощник

  • Информация за предоставяне на услугата по електронен път: ниво на предоставяне на услугата и интернет адрес, на който се предоставя:
   Услугата не се предоставя по електронен път

  • Срок на действие на документа/индивидуалния административен акт:
   Безсрочен

  • Такси или цени:
   Не се дължат

  • Орган, осъществяващ контрол върху дейността на органа по предоставянето на услугата:
   Регионално управление на образованието – за детски градини, училища и професионалните колежи. Министерство на образованието и науката – за частните професионални колежи.

  • Ред, включително срокове за обжалване на действията на органа по предоставянето на услугата:
   Отказът за издаване на дубликат се обжалва по реда на АПК пред Административния съд

  • Електронен адрес за предложения във връзка с услугата:
   pgeebansko@abv.bg

  • Начини на получаване на резултата от услугата:
   Готовите дубликати се получават на място в институцията лично или чрез упълномощено лице срещу полагане на подпис.

  • Образци и формуляри, които се попълват за предоставянето на административната услуга:
   заявление

  1. Наименование на административната услуга:
   Издаване на Свидетелства за професионална квалификация

  2. Правно основание за предоставянето на административната услуга/издаването на индивидуалния административен акт:
   Чл. 38 и чл. 39 от Закона за професионалното образование и обучение

  3. Орган, който предоставя административната услуга/издава индивидуалния административен акт:
   Директор на училището

  4. Процедура по предоставяне на административната услуга/издаване на индивидуалния административен акт, изисквания и необходими документи:
   Издаване на Свидетелства за професионална квалификация по реда на Наредба № 8 от 11.08.2016 г. за информацията и документите за системата на предучилищното и училищното образование:
   • Свидетелство за професионална квалификация се издават на всички обучаеми след успешно положен държавен изпит за придобиване на професионална квалификация.
   • Свидетелство за професионална квалификация се издават на бланки и се подпечатват в съответствие изискванията на Приложение № 4 от Наредба № 8.
   • След регистрирането Свидетелството за професионална квалификация се въвеждат като основни данни и сканирани изображения в Регистъра на документите за завършено основно образование, средно образование и/или придобита степен на професионална квалификация

   • Начини на заявяване на услугата:
    За предоставяне на услугата не е необходимо заявление.

   • Информация за предоставяне на услугата по електронен път: ниво на предоставяне на услугата и интернет адрес, на който се предоставя:
    Услугата не се предоставя по електронен път

   • Срок на действие на документа/индивидуалния административен акт:
    Безсрочен

   • Такси или цени:
    Не се дължат

   • Орган, осъществяващ контрол върху дейността на органа по предоставянето на услугата:
    Регионално управление на образованието; Националната агенция за професионално образование; и обучение Министерството на образованието и науката

   • Ред, включително срокове за обжалване на действията на органа по предоставянето на услугата:
    Отказът се обжалва по реда на АПК пред Административния съд

   • Електронен адрес за предложения във връзка с услугата:
    pgeebansko@abv.bg

   • Начини на получаване на резултата от услугата:
    Лично или чрез упълномощено лице

   • Образци и формуляри, които се попълват за предоставянето на административната услуга:

   1. Наименование на административната услуга:
    Издаване на европейско приложение към дипломата за средно образование

   2. Правно основание за предоставянето на административната услуга/издаването на индивидуалния административен акт:
    Чл. 133, ал. 3 от Закона за предучилищното и училищното образование

   3. Орган, който предоставя административната услуга/издава индивидуалния административен акт:
    Директор на училището

   4. Процедура по предоставяне на административната услуга/издаване на индивидуалния административен акт, изисквания и необходими документи:
    Издава се на учениците, подали заявление.

   5. Начини на заявяване на услугата:
    Заявление за издаване на европейско приложение към дипломата за средно образование се подава на място в училището.

   6. Информация за предоставяне на услугата по електронен път: ниво на предоставяне на услугата и интернет адрес, на който се предоставя:
    Услугата не се предоставя по електронен път

   7. Срок на действие на документа/индивидуалния административен акт:
    Безсрочен

   8. Такси или цени:
    Не се дължат

   9. Орган, осъществяващ контрол върху дейността на органа по предоставянето на услугата:
    Регионално управление на образованието; Министерство на образованието и науката

   10. Ред, включително срокове за обжалване на действията на органа по предоставянето на услугата:
    Отказът за издаване на диплома се обжалва по реда на АПК пред Административния съд

   11. Електронен адрес за предложения във връзка с услугата:
    pgeebansko@abv.bg

   12. Начини на получаване на резултата от услугата:
    Лично/чрез упълномощено лице

   13. Образци и формуляри, които се попълват за предоставянето на административната услуга:
    заявление

   1. Наименование на административната услуга:
    Преместване на ученици в държавните и в общинските училища

   2. Правно основание за предоставянето на административната услуга/издаването на индивидуалния административен акт:
    чл. 147 и чл. 148 от Закона за предучилищното и училищното образование

   3. Орган, който предоставя административната услуга/издава индивидуалния административен акт:
    Директор на училището

   4. Процедура по предоставяне на административната услуга/издаване на индивидуалния административен акт, изисквания и необходими документи:
    Родителите/настойниците и/или ученика подават писмено заявление по образец на училището до директора на приемащото училище. До три работни дни от получаване на заявлението директорът на училището потвърждава възможността за записването на ученика и уведомява писмено директора на училището, в което ученикът се е обучавал, за заявеното от родителя/настойника и/или ученика желание. До пет работни дни от получаване на искането директорът на училището, в което се е обучавал ученикът, издава удостоверение за преместване и го предоставя на директора на приемащото училище заедно с копие на училищния учебен план и копие на личното образователно дело на ученика в първи и втори гимназиален етап. Директорът на приемащото училище до три работни дни от получаване на удостоверението за преместване определя със заповед условията за приемане на ученика и информира родителя/настойника и/или ученика. Родителят/настойникът и/или ученикът подписва декларация за информирано съгласие относно различията в учебния план в приемащото училище и необходимите приравнителни изпити, ако има такива. В срок до три дни директорът на приемащото училище информира писмено директора на училището, от което идва ученикът, за неговото записване.

   5. Начини на заявяване на услугата:
    Заявление от родител (в учебна канцелария) до директора на ПГЕЕ, гр. Банско

   6. Информация за предоставяне на услугата по електронен път: ниво на предоставяне на услугата и интернет адрес, на който се предоставя:
    Услугата не се предоставя по електронен път

   7. Срок на действие на документа/индивидуалния административен акт:
    Безсрочен

   8. Такси или цени:
    Не се дължат

   9. Орган, осъществяващ контрол върху дейността на органа по предоставянето на услугата:
    Регионално управление на образованието; Министерство на образованието и науката

   10. Ред, включително срокове за обжалване на действията на органа по предоставянето на услугата:
    Отказът за ___ се обжалва по реда на АПК пред Административния съд

   11. Електронен адрес за предложения във връзка с услугата:
    pgeebansko@abv.bg

   12. Начини на получаване на резултата от услугата:
    на място в училището лично или чрез упълномощено лице срещу полагане на подпис

   13. Образци и формуляри, които се попълват за предоставянето на административната услуга:
    заявление

   1. Наименование на административната услуга:
    Издаване на европейско приложение на свидетелство за професионална квалификация (влиза в сила от учебната 2021/2022 учебна година)

   2. Правно основание за предоставянето на административната услуга/издаването на индивидуалния административен акт:
    Закона за професионалното образование и обучение (Чл. 38, ал. 6); Закон за предучилищното и училищното образование (чл. 133, ал. 3)

   3. Орган, който предоставя административната услуга/издава индивидуалния административен акт:
    Директор на училището

   4. Процедура по предоставяне на административната услуга/издаване на индивидуалния административен акт, изисквания и необходими документи:
    Издаване на европейско приложение на свидетелство за професионална квалификация по реда на Наредба № 8/2016 г. за информацията и документите за системата на предучилищното и училищното образование:
    • - Подаване на заявление в институцията, провеждала обучението. В случай, че институцията, издала оригиналния документ е закрита, заинтересованото лице подава заявление до институцията, където се съхранява задължителната документация.
    • - Европейското приложение на свидетелство за професионална квалификация е освободено от графичен дизайн (ОГД) и се издава от институцията, провеждала обучението, а в случай, че тя е закрита, от институцията, където се съхранява задължителната документация.
    • - То се подпечатва в съответствие с изискванията на Приложение № 4 от Наредба № 8/2016 г.
    • - Европейското приложение на свидетелството за професионална квалификация се регистрира в съответната регистрационна книга съгласно приложение № 2 от Наредба № 8/2016 г.

   5. Начини на заявяване на услугата:
    Лично или чрез пълномощник

   6. Информация за предоставяне на услугата по електронен път: ниво на предоставяне на услугата и интернет адрес, на който се предоставя:
    Услугата не се предоставя по електронен път

   7. Срок на действие на документа/индивидуалния административен акт:
    Безсрочен

   8. Такси или цени:
    Не се дължат

   9. Орган, осъществяващ контрол върху дейността на органа по предоставянето на услугата:
    Национална агенция за професионално образование и обучение; Регионално управление на образованието; Министерство на образованието и науката

   10. Ред, включително срокове за обжалване на действията на органа по предоставянето на услугата:
    Отказът се обжалва по реда на АПК пред Административния съд

   11. Електронен адрес за предложения във връзка с услугата:
    pgeebansko@abv.bg

   12. Начини на получаване на резултата от услугата:
    Лично или чрез пълномощник

   13. Образци и формуляри, които се попълват за предоставянето на административната услуга:
    заявление

   1. Наименование на административната услуга:
    Заявление и декларация от родител за ОРЕС

   2. Правно основание за предоставянето на административната услуга/издаването на индивидуалния административен акт:
    чл. 12 ал.2, във връзка с чл.115а, ал.4, т. 1-3 от Закона за предучилищното и училищното образование

   3. Орган, който предоставя административната услуга/издава индивидуалния административен акт:
    Директор на училището

   4. Процедура по предоставяне на административната услуга/издаване на индивидуалния административен акт, изисквания и необходими документи:
    В случаите, когато училището не може да осигури провеждането на дистанционни учебни часове, възможности за обучение от разстояние в електронна среда могат да се предоставят от друго, определено от регионалното управление на образованието училище, което предлага такова обучение или организира дистанционна форма на обучение.

   5. Начини на заявяване на услугата:
    подаване на заявление.

   6. Информация за предоставяне на услугата по електронен път: ниво на предоставяне на услугата и интернет адрес, на който се предоставя:
    Услугата не се предоставя по електронен път

   7. Срок на действие на документа/индивидуалния административен акт:
    Безсрочен

   8. Такси или цени:
    Не се дължат

   9. Орган, осъществяващ контрол върху дейността на органа по предоставянето на услугата:
    Регионално управление на образованието; Министерство на образованието и науката

   10. Ред, включително срокове за обжалване на действията на органа по предоставянето на услугата:
    _

   11. Електронен адрес за предложения във връзка с услугата:
    pgeebansko@abv.bg

   12. Начини на получаване на резултата от услугата:
    _

   13. Образци и формуляри, които се попълват за предоставянето на административната услуга:
    заявление

   1. Наименование на административната услуга:
    Заявление за записване в 8 клас

   2. Правно основание за предоставянето на административната услуга/издаването на индивидуалния административен акт:
    -

   3. Орган, който предоставя административната услуга/издава индивидуалния административен акт:
    Директор на училището

   4. Процедура по предоставяне на административната услуга/издаване на индивидуалния административен акт, изисквания и необходими документи:
    -

   5. Начини на заявяване на услугата:
    заявление.

   6. Информация за предоставяне на услугата по електронен път: ниво на предоставяне на услугата и интернет адрес, на който се предоставя:
    Услугата не се предоставя по електронен път

   7. Срок на действие на документа/индивидуалния административен акт:
    Безсрочен

   8. Такси или цени:
    Не се дължат

   9. Орган, осъществяващ контрол върху дейността на органа по предоставянето на услугата:
    Регионално управление на образованието; Министерство на образованието и науката

   10. Ред, включително срокове за обжалване на действията на органа по предоставянето на услугата:
    -

   11. Електронен адрес за предложения във връзка с услугата:
    pgeebansko@abv.bg

   12. Начини на получаване на резултата от услугата:
    -

   13. Образци и формуляри, които се попълват за предоставянето на административната услуга:
    заявление

   1. Наименование на административната услуга:
    Заявление от родител за отсъствие на ученик 3 дни

   2. Правно основание за предоставянето на административната услуга/издаването на индивидуалния административен акт:
    -

   3. Орган, който предоставя административната услуга/издава индивидуалния административен акт:
    Директор на училището

   4. Процедура по предоставяне на административната услуга/издаване на индивидуалния административен акт, изисквания и необходими документи:
    -

   5. Начини на заявяване на услугата:
    заявление.

   6. Информация за предоставяне на услугата по електронен път: ниво на предоставяне на услугата и интернет адрес, на който се предоставя:
    Услугата не се предоставя по електронен път

   7. Срок на действие на документа/индивидуалния административен акт:
    -

   8. Такси или цени:
    Не се дължат

   9. Орган, осъществяващ контрол върху дейността на органа по предоставянето на услугата:
    Регионално управление на образованието; Министерство на образованието и науката

   10. Ред, включително срокове за обжалване на действията на органа по предоставянето на услугата:
    -

   11. Електронен адрес за предложения във връзка с услугата:
    pgeebansko@abv.bg

   12. Начини на получаване на резултата от услугата:
    -

   13. Образци и формуляри, които се попълват за предоставянето на административната услуга:
    заявление

   1. Наименование на административната услуга:
    Заявление от родител за отсъствие на ученик 7 дни

   2. Правно основание за предоставянето на административната услуга/издаването на индивидуалния административен акт:
    -

   3. Орган, който предоставя административната услуга/издава индивидуалния административен акт:
    Директор на училището

   4. Процедура по предоставяне на административната услуга/издаване на индивидуалния административен акт, изисквания и необходими документи:
    -

   5. Начини на заявяване на услугата:
    заявление.

   6. Информация за предоставяне на услугата по електронен път: ниво на предоставяне на услугата и интернет адрес, на който се предоставя:
    Услугата не се предоставя по електронен път

   7. Срок на действие на документа/индивидуалния административен акт:
    -

   8. Такси или цени:
    Не се дължат

   9. Орган, осъществяващ контрол върху дейността на органа по предоставянето на услугата:
    Регионално управление на образованието; Министерство на образованието и науката

   10. Ред, включително срокове за обжалване на действията на органа по предоставянето на услугата:
    -

   11. Електронен адрес за предложения във връзка с услугата:
    pgeebansko@abv.bg

   12. Начини на получаване на резултата от услугата:
    -

   13. Образци и формуляри, които се попълват за предоставянето на административната услуга:
    заявление

   1. Наименование на административната услуга:
    Регистриране на сигнал

   2. Правно основание за предоставянето на административната услуга/издаването на индивидуалния административен акт:
    Чл. 15 от Закона за защита на лицата, подаващи сигнали или публично оповестяващи информация за нарушения

   3. Орган, който предоставя административната услуга/издава индивидуалния административен акт:
    Директор на училището

   4. Процедура по предоставяне на административната услуга/издаване на индивидуалния административен акт, изисквания и необходими документи:
    Сигналът се подава до служителя, отговарящ за разглеждането на сигнали, писмено или устно. За писмено се счита и подаването по електронна поща. Устното подаване на сигнал може да се осъществи по телефона на телефонния номер на служителя, отговорен за приемането на сигнали, по други системи за гласови съобщения на същия номер, а по искане на сигнализиращото лице – чрез лична среща в уговорен между страните подходящ срок. Каналът за вътрешно подаване на сигнали за нарушения е достъпен на: • имейл адрес: signal@pgeebansko.org (чрез подаване на „Формуляр за подаване на сигнали“ – Приложение № 1); • на адрес: гр. Банско, ул. „България“ № 23, ПГЕЕ, гр. Банско, за г-жа София Добринкова-Пантева (чрез подаване на „Формуляр за подаване на сигнали“ – Приложение № 1); • на телефон 0749 884 02.

   5. Начини на заявяване на услугата:
    Писмено или устно

   6. Информация за предоставяне на услугата по електронен път: ниво на предоставяне на услугата и интернет адрес, на който се предоставя:
    Услугата не се предоставя по електронен път

   7. Срок на действие на документа/индивидуалния административен акт:
    Безсрочен

   8. Такси или цени:
    Не се дължат

   9. Орган, осъществяващ контрол върху дейността на органа по предоставянето на услугата:
    Комисията за защита на личните данни

   10. Ред, включително срокове за обжалване на действията на органа по предоставянето на услугата:
    Отказът се обжалва по реда на АПК пред Административния съд

   11. Електронен адрес за предложения във връзка с услугата:
    pgeebansko@abv.bg

   12. Начини на получаване на резултата от услугата:
    на място в училището лично или чрез упълномощено лице срещу полагане на подпис

   13. Образци и формуляри, които се попълват за предоставянето на административната услуга:
    Формуляр за регистриране на сигнал (docx)