#
Компютърна техника и технологии

Професия:

Техник на компютърни системи


Обучението включва:

  • Oбща подготовка
  • Oтраслова професионална подготовка
  • Специфична професионална подготовка
  • Задължителната чуждоезикова подготовка

Обучението на учениците по специалността включва изучаването на съвременните микропроцесорни и компютърни системи, приложни програмни продукти и информационни технологии, компютърни архитектури, системен и приложен софтуер, изкуствен интелект, Web базирани приложения и др. Подготовката е съпроводена и със задълбочаване на определени раздели от дисциплините, включени във общата и отраслова подготовка. Акцентът е върху дисциплини, осигуряващи задълбочени познания в областта на перспективни направления като "Архитектура и асемблиране на компютърните системи и мрежи" и „Приложно програмиране“.


Професионална реализация:

Завършилите успешно XII клас по специалността "Компютърна техника и технологии" могат да работят като компютърни техници във фирми с различен предмет на дейност, използващи компютърно оборудване и специализиран приложен софтуер. Например, във компютърни фирми за проектиране и инсталиране и поддържане на локални мрежи, фирми за диагностика и ремонт на компютърни системи и др.

Учебни планове за специалността