#
Топлоенергетика

Професия:

Техник на енергийни съоръжения и инсталации


Обучението включва:

  • Oбща подготовка
  • Oтраслова професионална подготовка
  • Специфична професионална подготовка
  • Задължителната чуждоезикова подготовка


Професионална реализация:


Учебни планове за специалността