#
Компютърни мрежи

Професия:

Техник на компютърни мрежи


Обучението включва:

  • Oбща подготовка
  • Oтраслова професионална подготовка
  • Специфична професионална подготовка
  • Задължителната чуждоезикова подготовка


Професионална реализация:


Учебни планове за специалността