#
Възобновяеми енергийни източници

Професия:

техник на енергийни съоръжения и инсталации


Обучението включва:

  • Oбща подготовка
  • Oтраслова професионална подготовка
  • Специфична професионална подготовка
  • Задължителната чуждоезикова подготовка

Учениците, обучаващи се в специалността, се подготвят за участие в монтажа, експлоатацията, диагностиката и ремонта на инсталации, работещи с възобновяеми енергийни източници, в сферата на енергетиката. Могат да работят като електротехници при ремонт и монтаж на електрически машини, уреди и апарати. Участват в извършване на ремонти на вчтърни турбини, изграждане на фотоволтаични паркове, соларни термосистеми, геотермални помпи и отоплителни инсталации.


Професионална реализация:

ЕНЕРГЕТИКА НА БЪДЕЩЕТО - в екологичен план енергията, произвеждана от възоновяемите енергийни източници, спомага за опазването на околната среда в световен мащаб.

Учебни планове за специалността