Начало История Прием База Учители Галерия Новини Контакти
 

Проект Твоят час

www.eufunds.bg

Проект BG05M2OP001-2.004-0004„Развитие на способностите на учениците и повишаване на мотивацията им за учене чрез дейности, развиващи специфични знания, умения и компетентности (Твоят час)“ – фаза 1, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.
 
ПРЕДСТАВИТЕЛНИ ИЗЯВИ

Представителна изява на клуб " Български език- лесен и интересен "- 14.05.2018

КЛУБОВЕ

 

Клуб "Питагор"

Допълване и разширяване на знанията по математика, създаване на траен интерес към практическото приложение на математическите знания. Преодоляване на затрудненията в подготовката в ЗП по математика и повишаване на мотивацията им за учене

 

Аз знам и мога по английски език

Повишаване мотивацията на учениците за учене и развиване и надграждане на техните умения
 

Български език - лесен и интересен

Преодоляване на затрудненията на учениците по БЕЛ .
 
 

Туризъм

Учениците да повишат екологичните си знания и природозащитна култура.Да се запознаят с начините за защита на природата и опазване на природните ресурси, да се запознаят с природното богатство на Пирин планина, като елемент на неживата природа,с взаимоотношението „Човек” – „Природа”; Да се запознаят с българското и Европейското екологично (природозащитно) законодателство; Да се формират умения :за получаване на информация от различни източници;Да наблюдава природата; Да четат географски карти; Да се ориентира в природата .

 

Млад изследовател

Изследване на историческите паметници, празници, бита и културата в родния край.
 
 

Млад еколог

Запознаване с проблематиката при химически и биологически замърсявания на околната среда и участието на човека; положителното и отрицателното влияние на човека при използване на ядрени горива; защита от космически лъчения.
 
 

Приложна електроника

Проектиране, изработка и тестване на електронни платки.
 

Нещотворителница.

Проявяване на талант творчество и фантазия при изработването на интересни и красиви изделия от приложното изкуство. Творческо отношение към изработените предмети.

Copyright © ПГЕЕ-Банско 2010 Начало | История | Прием | База | Учители | Галерия | Новини | Контакти